Tjänster

Stärka cybersäkerheten genom att proaktivt upptäcka sårbarheter

Författare

BaseSOC-expert

Datum

17 mars 2023

Skicka det vidare

Stärka cybersäkerheten genom att proaktivt upptäcka sårbarheter

I en värld där en cyberattack kan utgöra ett allvarligt hot mot en organisation är IT-säkerhet ett viktigt område som företag och institutioner inte får spara in på. I detta sammanhang spelar Security Operation Centre (SOC) en mycket viktig roll, eftersom det möjliggör kontinuerlig övervakning, upptäckt och hantering av potentiella hot. För att SOC ska kunna prestera på högsta nivå är det dock nödvändigt att utföra regelbundna penetrationstester, som hjälper till att upptäcka svagheter och sårbarheter innan cyberbrottslingar kan utnyttja dem.

Vad är penetrationstester?

Penetrationstester är kontrollerade angrepp på IT/OT-infrastruktur som utförs för att identifiera säkerhetsproblem. Syftet med penetrationstest är att identifiera verkliga hot som kan användas av en angripare för att genomföra en framgångsrik attack. Till skillnad från automatiserade verktyg för sårbarhetsskanning utförs penetrationstestning manuellt av penetrationsspecialister. säkerhet, vilket möjliggör mer avancerad analys och upptäckt av sårbarheter, särskilt sådana som ännu inte har avslöjats.

Penetrationstestningens roll i SOC

Penetrationstestning är en oumbärlig del av SOC-verksamheten och spelar en viktig roll för att stärka en organisations cybersäkerhet. Här är några skäl till varför penetrationstestning är viktigt inom SOC:

  1. Upptäckt av verkliga sårbarheter: Penetrationstestning identifierar verkliga sårbarheter i en organisations infrastruktur. Detta gör det möjligt för SOC att fokusera sina ansträngningar på att åtgärda dessa sårbarheter innan de utnyttjas av potentiella angripare.

  2. Bedömning av säkerhetens effektivitet: Penetrationstestning gör det möjligt att bedöma hur effektiva en organisations nuvarande säkerhetsfunktioner och policyer är. Detta gör det möjligt att kontrollera att skyddsåtgärderna fungerar som avsett och är tillräckliga för att skydda organisationen mot hot.

  3. Förbättra rutinerna för incidenthantering: Penetrationstestning gör det möjligt för SOC att testa sina rutiner för incidenthantering. På så sätt kan ni bedöma hur väl teamet på plats gör sitt jobb. säkerhet handlar om att upptäcka, bemöta och eliminera hot.

  4. Öka säkerhetsmedvetandet: Penetrationstestning bidrar till att öka säkerhetsmedvetandet i organisationen, både bland teknisk personal och chefer. De visar vilka risker som kan uppstå och hur de kan påverka verksamheten.

  5. Uppfylla lagstadgade krav: För många organisationer, särskilt inom finans- och hälsovårdssektorn, är regelbundna penetrationstester ett krav enligt gällande lagstiftning. SOC måste se till att organisationen uppfyller dessa krav och kan reagera effektivt på potentiella hot.

Penetrationstestning är som ett vaccin för organisationer. De identifierar och åtgärdar potentiella svagheter i systemen för att säkerställa att de är motståndskraftiga mot cyberhot.

Penetrationstestning är en integrerad del av en framgångsrik förbättring av säkerhetsmodellen. De möjliggör identifiering av faktiska brister, bedömning av säkerhetseffektivitet och verifiering av förfaranden för incidenthantering. Genom penetrationstester kan SOC vidta lämpliga åtgärder för att förbättra organisationens cybersäkerhet, minimera risken för attacker och skydda känsliga data. Regelbundna och tillförlitliga penetrationstester är avgörande i kampen mot det växande cyberhotet, så att organisationer kan ligga steget före cyberbrottslingarna och behålla kundernas och affärspartnernas förtroende.