Artikel

Säkerhetstjänster för driftcentraler inom energi industrin.

Författare

Expert på cybersäkerhet

Datum

12 juli 2023

Skicka det vidare

Säkerhetstjänster för driftcentraler inom energibranschen

Security Operation Centre (SOC)-tjänsten inom energibranschen är extremt viktig på grund av komplexiteten och betydelsen av energiinfrastrukturen. SOC är en central plats där specialister övervakar, analyserar och reagerar på säkerhetshot i realtid.

Inom energibranschen har SOC till uppgift att säkerställa skyddet av IT-system och kritisk infrastruktur som kraftverk, överföringsnät, SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) och andra element som är avgörande för energileveranserna. De huvudsakliga målen för SOC-tjänsten inom energibranschen är

  1. Upptäckt av hot och incidenter: SOC analyserar och övervakar nätverkstrafik, händelseloggar, upptäcker avvikelser och misstänkt aktivitet som kan tyda på ett försök till säkerhetsintrång. Dessa åtgärder bidrar till att identifiera och reagera på potentiella hot i rätt tid.

  2. Hantering av incidenter: SOC har rutiner för incidenthantering som omfattar identifiering, analys, begränsning och åtgärdande. Detta möjliggör snabba insatser vid angrepp, minimering av skador och återställande av normal drift av energisystemen.

  3. Övervakning av säkerheten: SOC övervakar kontinuerligt energiinfrastrukturen för att upptäcka nya hot och säkerhetsbrister. Riskanalyser, penetrationstester och säkerhetsbedömningar genomförs för att identifiera potentiella sårbarheter och genomföra lämpliga motåtgärder.

  4. Hantering av säkerhetshändelser: SOC ansvarar för att spåra och hantera säkerhetshändelser, såsom attacker, incidenter och systemfel, i syfte att minimera påverkan på energiinfrastrukturen och reagera effektivt på hot.

”Har ni råd att inte ha en Security Operations Centre-tjänst? Det är en fråga som alla företag borde ställa sig idag, särskilt inom energibranschen. En SOC är inte bara en investering i säkerhet, utan också en garanti för kontinuitet i verksamheten och skydd av kritisk infrastruktur mot alltmer sofistikerade cyberhot.”

Det är viktigt att SOC i energibranschen fungerar baserat på bästa praxis och IT-säkerhetsstandarder. Kontakter med myndigheter som ansvarar för energisäkerhet och övervakning av trender och ny teknik för cybersäkerhet är avgörande för att säkerställa SOC:s effektivitet.

Sammantaget är Security Operations Centre-tjänsten avgörande för energibranschen för att skydda infrastruktur och data, minimera risken för cyberattacker och upprätthålla tillförlitligheten i energileveranserna till allmänheten.