Arkivering händelseloggar

Författare

BaseSOC-expert

Datum

28 maj 2023

Skicka det vidare

Arkivering av händelseloggar i Security Operation Centre

Arkiveringen av händelseloggar är avsedd att ge tillgång till relevant information som kan bidra till avancerad analys av incidenter eller efter intrång.

Vad är händelseloggar?

Händelseloggar, även kallade maskindata, är en registrering av all aktivitet som sker i system, applikationer, nätverk och enheter. De innehåller information om olika typer av händelser, t.ex. användarinloggningar, misslyckade inloggningsförsök, konfigurationsändringar, nätverksattacker samt annan relevant aktivitet. Analys av dessa loggar gör det möjligt att upptäcka misstänkta beteenden, hantera incidenter och granska aktiviteter för att kontrollera att säkerhetspolicyn efterlevs.

Arkivering av händelseloggar är viktigt av flera skäl:

  1. Spårning av aktivitetshistorik: Arkivering gör det möjligt att lagra händelser under en längre tidsperiod, så att aktiviteten kan analyseras i efterhand. Detta gör det möjligt att identifiera långsiktiga trender och misstänkta mönster som kan förbli osynliga i kortsiktiga analyser.

  2. Efterlevnad och granskning: många reglerade branscher kräver att händelseloggar sparas under en viss tidsperiod för granskningsändamål och för att säkerställa efterlevnad av regler och säkerhetsstandarder.

  3. Upptäckt och hantering av incidenter: Långsiktig dataarkivering gör det möjligt för SOC att få en mer exakt förståelse för attackens egenskaper och motståndarens aktivitetsmönster. Detta ökar effektiviteten när det gäller att upptäcka och reagera på avancerade hot.

  4. Rekonstruktion av händelser: I händelse av en incident gör arkivloggarna det möjligt att rekonstruera händelsernas kronologi, vilket är avgörande för att analysera orsakerna och införa lämpliga förebyggande åtgärder i framtiden.

  5. Förebyggande av dataförlust: I händelse av ett systemfel eller korruption kan arkiverade kopior av händelseloggar hjälpa till att återställa förlorade data.

”Med tillräcklig insyn i maskindata kan vi spåra aktivitetshistorik, upptäcka dolda hot och reagera på incidenter i realtid.”

Arkiveringen av händelseloggar i Security Operation Centre är en viktig del av en effektiv säkerhetshantering. Detta gör det möjligt för SOC att spåra aktivitetshistorik, svara på incidenter, uppfylla efterlevnads- och dataskyddskrav och dra slutsatser baserade på långsiktig analys. Loggarkivering är dock också en utmaning som kräver rätt verktyg, skalbarhet och säkerhetsåtgärder för att effektivt kunna utnyttja de insamlade uppgifterna. Vikten av loggarkivering kommer att fortsätta att öka i takt med att tekniken och hoten utvecklas, så SOC måste ständigt förbättra sin metod för datalagring och analys för att säkerställa ett effektivt skydd mot dagens hot.